Αρχική >> Νέα >> Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 Λιμένες για την κάλυψη των διεθνών κανονισμών ασφάλειας

Δελτίο Τύπου - Απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 Λιμένες για την κάλυψη των διεθνών κανονισμών ασφάλειας

01.03.2007 - 13:20

Το αντικείμενο της σύμπραξης για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας σε 12 λιμένες για την κάλυψη των διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών ασφάλειας αφορά στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την εγκατάσταση  και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ).

Οι λιμένες, στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθούν τα συστήματα ασφαλείας, είναι οι: Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Βόλου, Καβάλας, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυρίου, Ραφήνας και Αλεξανδρούπολης.

Μετά από την εφαρμογή των νέων κανόνων για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η μη συμμόρφωση ενός λιμανιού στις νέες απαιτήσεις το οδηγεί σε αποκλεισμό  από τις διεθνείς ναυτιλιακές μεταφορές και κατά συνέπεια έχει αρνητικές  επιπτώσεις (όπως για παράδειγμα την πλήρη αδυναμία πραγματοποίησης εξαγωγών) για το ίδιο το λιμάνι, την ευρύτερη περιοχή αλλά και τη χώρα. Με δεδομένη, λοιπόν, την υποχρέωση συμμόρφωσης των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων με την εθνική νομοθεσία και τους νέους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς, σκοπός της σύμπραξης αυτής, η οποία αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι η διασφάλιση συνθηκών ασφαλείας στις παραπάνω λιμενικές εγκαταστάσεις με τη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, η οποία θα είναι 8 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας, θα αναβαθμισθούν τα παρεχόμενα επίπεδα ασφάλειας και θα επιτευχθεί ταχύτερη και αμεσότερη κινητοποίηση και συντονισμός του μηχανισμού ασφαλείας των λιμένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσα από τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών απόδοσης και διαθεσιμότητας, καθώς η τήρησή τους θα αποτελεί βασική παράμετρο για την αποπληρωμή του Ιδιωτικού Φορέα που θα επιλεγεί. Η επιλογή της συμβατικής περιόδου των οκτώ χρόνων έγινε με στόχο τη μείωση του κινδύνου που αναλαμβάνει ο Δημόσιος Τομέας όσον αφορά αφενός στην πιθανότητα τροποποίησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων και αφετέρου στην απαξίωση των συστημάτων ασφαλείας λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στο χώρο αυτό.

Σημειώνεται ότι η αστυνόμευση των λιμένων παραμένει στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Σώματος.

Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων ασφαλείας και παροχής υπηρεσιών φύλαξης ανέρχεται σε 342.000.000 ευρώ σε σημερινές τιμές. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο οποίο καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας για τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του ΥΕΝ για τους λιμένες της Ελλάδας στην περίοδο 2005 - 2015. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί, θα κάνει χρήση αυτού του πρωτοκόλλου συνεργασίας, εξασφαλίζοντας το 50% της δανειακής χρηματοδότησής του με τους ευνοϊκούς όρους του εν λόγω πρωτοκόλλου. Επιπλέον, σημαντικό μέρος της αποπληρωμής του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης θα γίνει από το Δημόσιο με έσοδα που προέρχονται από το τέλος Ασφαλείας και Προστασίας Λιμένα επί των διακινηθέντων φορτίων και έσοδα από την είσπραξη τμήματος επί των λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες υπέρ των Οργανισμών Λιμένων.  Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από τους  διαγωνισμούς για την ανάθεση του Έργου.

Δεδομένου του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο ξεπερνά τα 200.000.000 ευρώ, σημειώνεται ότι για την έγκριση της  υπαγωγής σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 ελήφθη ομόφωνη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 του ως άνω Νόμου.