Αρχική >> Νέα >> Εισήγηση του Υπουργού στην Κυβερνητική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ

Εισήγηση του Υπουργού στην Κυβερνητική Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ

20.03.2007 - 10:11

Με το Ν. 3389/2005 δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο ρυθμίζει την υλοποίηση έργων και την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικότερα, με το νόμο ορίζονται οι Δημόσιοι Φορείς που μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης με Ιδιωτικούς Φορείς σε τομείς αρμοδιότητας και δραστηριότητας τους.

Στόχος του Ν. 3398/2005 είναι να παράσχει κίνητρα τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς φορείς, ώστε να επιλέξουν τη μέθοδο των Συμπράξεων για την εκτέλεση των έργων ή την παροχή των υπηρεσιών, όταν η μέθοδος αυτή αποδεικνύεται ο αποτελεσματικότερος και οικονομικότερος τρόπος για το Δημόσιο.

Με το νόμο προσδιορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων σύμπραξης, με σαφή και αναλυτική περιγραφή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων σε σχέση με το αντικείμενό τους. Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα χρηματοδότησης και συμμετοχής των δημοσίων φορέων στη σύμπραξη, διαδικασιών είσπραξης συμβατικών ανταλλαγμάτων, έκδοσης αδειών, προστασίας του περιβάλλοντος, αντιμετώπισης περιπτώσεων αρχαιολογικών ευρημάτων, απαλλοτριώσεων, εμπλοκής δημοσίων υπηρεσιών και ΔΕΚΟ.

Επιπλέον, ορίζονται με σαφήνεια τα νομικά θέματα που διέπουν αυτές τις συμπράξεις, όπως είναι η εκχώρηση απαιτήσεων, το κύρος των εμπράγματων ασφαλειών, οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, τα φορολογικά ζητήματα και η επίλυση διαφορών (διαιτησία). Με βάση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι πλέον απαραίτητη η κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή, ενώ αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα ορισμένα θέματα κατανομής κινδύνων, των οποίων ο χειρισμός υπήρξε σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν δυσχερής.

Προβλέπεται, επίσης, ρητά ότι στο πλαίσιο μιας Σύμβασης Σύμπραξης οι Ιδιωτικοί Φορείς αναλαμβάνουν ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη διαθεσιμότητα και την υλοποίηση των υποδομών ή υπηρεσιών έναντι ανταλλάγματος, που καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά από τους Δημόσιους Φορείς ή τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών. Επομένως, η αρχική χρηματοδότηση, συνολικά ή εν μέρει, της υλοποίησης των υποδομών και της παροχής των υπηρεσιών γίνεται με κεφάλαια και πόρους που εξασφαλίζουν οι Ιδιωτικοί Φορείς, οι οποίοι αποπληρώνονται σε βάθος χρόνου. Τέλος, οι προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων σύμπραξης, είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/18 της Ε.Ε.

Βάσει του Ν. 3389/2005 συνεστήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ), με κύριο αντικείμενο τον εντοπισμό των έργων και υπηρεσιών και υποδομών, που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ.


Η σύσταση της ΕΓΣΔΙΤ ακολούθησε τα πρότυπα αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και εφαρμογή του θεσμού των Συμπράξεων. Σκοπός της ΕΓΣΔΙΤ είναι να συνδράμει τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και τους Δημόσιους Φορείς, ενώ έργο της είναι:

- ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 3389/2005,

- η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλουν οι Δημόσιοι Φορείς και η προώθησή τους προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ,

- η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων, με τη διάχυση τεχνογνωσίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς,

- η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005 για την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων σύμπραξης,

- η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης.

 

Κάθε φορέας του Δημοσίου, προκειμένου να υλοποιήσει ένα έργο ΣΔΙΤ, συντάσσει και υποβάλει στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συγκεκριμένη πρόταση, στην οποία περιλαμβάνονται οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι του έργου, καθώς και τα νομικά και άλλα θέματα που συνδέονται με αυτές. Στη συνέχεια, η Ειδική Γραμματεία τις αξιολογεί και καταρτίζει ένα μη δεσμευτικό κατάλογο προτεινόμενων έργων και υπηρεσιών, που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Νόμου 3389/2005.

Για κάθε έργο ή υπηρεσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, η ΕΓΣΔΙΤ συντάσσει συνοπτική αιτιολογική έκθεση που παρουσιάζει:

- Tους χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, κοινωνικοοικονομικούς και νομικούς λόγους, για τους οποίους η εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων ή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών κρίνεται σκόπιμο να υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης,

- τα κριτήρια που έλαβε υπόψη της για την επιλογή των συγκεκριμένων έργων ή υπηρεσιών που έχουν περιληφθεί στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων,

- τις ενέργειες, στις οποίες έχει ενδεχομένως προβεί ο εμπλεκόμενος κάθε φορά Δημόσιος Φορέας για τις ανάγκες της προετοιμασίας της ανάθεσης των σχετικών Συμβάσεων όπως, ενδεικτικά, η πρόσληψη χρηματοοικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων, ή η διενέργεια προμελετών και η σύνταξη σχεδίων συμβάσεων,

- τη μορφή της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης, που είναι σκόπιμο να εφαρμοσθεί και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας ανάθεσης,

- τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης.

  

Με βάση τα στοιχεία της αιτιολογικής έκθεσης, η Διυπουργική Επιτροπή εγκρίνει και υπάγει στις διατάξεις του Ν.3389 τις προτεινόμενες Συμπράξεις. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα 19 έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν σε 135 νέες υποδομές σε όλη τη χώρα.


Στον πίνακα, που επισυνάπτεται παρακάτω, παρατίθενται αναλυτικά τα εγκεκριμένα έργα ΣΔΙΤ.


Η πλειονότητα των υποδομών αυτών υλοποιείται στην περιφέρεια. Αυτό επιβεβαιώνει και πρακτικά τη λειτουργία των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ως ενός πολυδιάστατου, επιπρόσθετου εργαλείου οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, που στόχο έχει να συμβάλλει στην κοινωνική σύγκλιση και συνοχή.

Οι προκηρύξεις των έργων ΣΔΙΤ ξεκίνησαν με τη δημοσίευση του πρώτου διαγωνισμού της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) για την υλοποίηση και τεχνική διαχείριση 7 νέων υποδομών του Πυροσβεστικού Σώματος. Μέσα στους επόμενους μήνες ξεκινούν οι διαγωνισμοί για το έργο της μετασκευής του Ολυμπιακού Κέντρου Φαλήρου σε διεθνές συνεδριακό κέντρο και της υλοποίησης των πρώτων σχολικών υποδομών. Με βάση τον προγραμματισμό μας, εκτιμάται ότι το σύνολο των μέχρι σήμερα εγκεκριμένων έργων ΣΔΙΤ θα έχει προκηρυχθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 18 μηνών.


Στον πίνακα, που επισυνάπτεται παρακάτω, παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης των εγκεκριμένων έργων.


Η μέχρι τώρα πορεία του νέου θεσμού δημιουργεί θετικές προσδοκίες και προοπτικές ως προς την περαιτέρω εφαρμογή των ΣΔΙΤ στη χώρα μας. Αποδεικνύεται πλέον και έμπρακτα ότι οι φορείς του Δημοσίου έχουν αντιληφθεί τα οφέλη και τις νέες ευκαιρίες, που ο σωστός σχεδιασμός έργων ΣΔΙΤ μπορεί να προσφέρει για την ταχύτερη δημιουργία περισσότερων υποδομών και την παροχή ποιοτικά βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα, όμως, και οι φορείς του ιδιωτικού τομέα προσβλέπουν στις ΣΔΙΤ ως ένα νέο πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Η έγκριση της δημοπράτησης σημαντικού αριθμού έργων, σε συνδυασμό με τη συνέπεια λόγων και πράξεων που σταθερά επιδεικνύεται, δημιουργεί σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον αρκετών επιχειρηματικών σχημάτων για συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων αυτών.


Η γρήγορη ανάπτυξη των ΣΔΙΤ καθιστά την Ελλάδα επίκεντρο για την περαιτέρω εφαρμογή του θεσμού αυτού σε γειτονικές χώρες. Μέσω της ηγετικής θέσης που αποκτά η χώρα μας στον ευρωπαϊκό χάρτη των έργων ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, διανοίγονται δρόμοι για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα σύμπραξης που θα υλοποιηθούν στην περιοχή αυτή. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλευόμενες την τεχνογνωσία και εμπειρία που έχουν αλλά και αυτή που θα αποκτήσουν συμμετέχοντας στα πρώτα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα, είναι σίγουρο ότι θα βρουν στις χώρες αυτές ακόμη ένα σημαντικό πεδίο δράσης.