Αρχική >> Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

Νέα, Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου

08.06.2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβλήθηκαν σήμερα οι αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α' Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Κλειστή Διαδικασία για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση επτά (7) Πυροσβεστικών Σταθμών και...

17.05.2007

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο ''Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων για τη Στέγαση Έξι (6)...

20.03.2007

Με το Ν. 3389/2005 δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο ρυθμίζει την υλοποίηση έργων και την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ειδικότερα, με το νόμο ορίζονται οι Δημόσιοι Φορείς που μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης με Ιδιωτικούς...

Σελίδες