Αρχική >> Πληροφόρηση >> ΣΔΙΤ >> Η Διυπουργική Επιτροπή

Η Διυπουργική Επιτροπή

H Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) είναι το συλλογικό κυβερνητικό όργανο που αποφασίζει για έργα ΣΔΙΤ.

Στη ΔΕΣΔΙΤ συμμετέχουν:

 • Τακτικά μέλη:
  • Υπουργός Οικονομίας, Aνάπτυξης & Τουρισμού (Πρόεδρος)
  • Υπουργός Οικονομικών
  • Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  • Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
 • Έκτακτα μέλη:
  • ο Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι εξετάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ευθύνης τους.

Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ εμπίπτει:

 • Η έγκριση της υπαγωγής συμπράξεων στο Ν. 3389, καθώς και η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων
 • Η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους ιδιωτικούς φορείς συμβατικού ανταλλάγματος
 • Η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση ενός έργου ΣΔΙΤ