Αρχική >> News >> Κατάλογος Αναθέσεων 2012

Κατάλογος Αναθέσεων 2012

23.01.2013 - 00:00

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ), κατά τη διάρκεια του έτους 2012, ανατέθηκε ένα έργο με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του εν λόγω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 8 της Υπουργικής Απόφασης με ΑΠ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12-11-2010.

Συγκεκριμένα, ανατέθηκε με την ΑΠ 44719/ΕΓΣΔΙΤ-576/2012 Απόφαση η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε έργα ψηφιακής τεχνολογίας που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ με αμοιβή προ ΦΠΑ 22.800 ευρώ, στον κο. Ασθενίδη Σταύρο, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, για διάστημα 12 μηνών.

Ο κος Ασθενίδης συμμετέχει στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) με την ΑΠ 34095/ΕΓΣΔΙΤ-430/2012 βεβαίωση στις εξής κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής:

Β.2. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών

Β.3. Υπηρεσίες συμβούλων/ Β.3.1. Σύμβουλοι