Αρχική >> News >> Πρόσκληση για την εγγραφή σε κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)

Πρόσκληση για την εγγραφή σε κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ)

21.02.2013 - 00:00

Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και για την εκπλήρωση των σκοπών της, προωθεί, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων, με παράλληλη αξιοποίηση και πόρων του ΕΣΠΑ, και προχωρεί στην κατάρτιση Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ. προς την ΕΓΣΔΙΤ.

Ως εκ τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) για ένταξη στον Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής, πληροφόρησης κλπ.